Jiří Snížek: Díky Regionální stálé konfereci je komunikace s institucemi v kraji efektivnější!

Jiří Snížek: Díky Regionální stálé konfereci je komunikace s institucemi v kraji efektivnější!

Pro efektivní uplatnění a koordinaci finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) má Česká republika již několik let zavedené nástroje. Tím zastřešujícím, působícím na celonárodní úrovni, je tzv. Národní stálá konference (NSK), která přispívá k zajištění provázanosti mezi jednotlivými územními partnery – regiony a naplňování národních zájmů v těchto regionech. Pro maximální využití potenciálu ESIF fondů byly na úrovni krajů, mimo hlavního města Prahy, ustanoveny tzv. Regionální stálé konference, které vzájemně kooperují.

> „Středočeský kraj není jenom 1,4 milionu obyvatel, ale je i působištěm mnoha organizací jako jsou Agentura pro sociální začleňování, Úřad práce ČR, Regionální agrární komora, Krajská hospodářská komory, místní akční skupiny, Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova a další. Ke koordinaci zájmů vyjmenovaných organizací se zájmy kraje slouží Regionální stálá konference, která zasedá jednou za čtvrt roku,“ hodnotí důležitost existence RSK pirátský náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování Jiří Snížek.

{% asset 'https://a.pirati.cz/stredocesky/img/posts/2021/2021-08-16-OS-RSK-NSK.png' alt='Organizační schéma RSK - NSK' %} Organizační schéma RSK - NSK

Co je Regionální stálá konference?

Regionální stálá konference, ve zkratce RSK, je naplňována principem dobrovolného partnerství napříč veřejnými institucemi i subjekty zastupujícími občanskou společnost. Je dána Statutem a Jednacím řádem a nemá svou právní subjektivitu. Působí jako unikátní komunikační, plánovací a koordinační platforma v oblasti místního a regionálního rozvoje. Stěžejní aktivitou je tedy dialog o územních potřebách a prioritách. Ovlivňuje také zaměření a podmínky dotačních programů jak na národní, tak evropské úrovni, včetně harmonogramu jednotlivých výzev a projednává návrhy předložené svými členy, které následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci či na jednotlivých ministerstvech. Jednu z  klíčových aktivit tvoří mapování absorpční kapacity území. V realitě Středočeského kraje to znamená, že RSK mapuje, kolik a na co jsou kraj, obce, podnikatelé a další subjekty schopni využít evropské nebo národní dotace.

Kým je tvořena členská základna?

Předsedou každé RSK je dle statutu hejtman či hejtmanka daného kraje. Ve Středočeském kraji tuto pozici vykonává paní Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, a jako místopředseda jí zastupuje pan Ing. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Kraj je zastoupen v RSK dále čtyřmi zástupci kraje, kterými jsou radní a náměstci různých oblastí působnosti. Dalšími členy jsou např. zástupci měst a obcí, místních akčních skupin, nestátních neziskových organizací, akademického sektoru atd. Celý seznam členů a zastoupených organizací naleznete zde. Zasedání Regionální stálé konference se účastní celkem 24 členů a cca. 9 stálých hostů bez hlasovacího práva.

Co je činností Regionální stálé konference?

Činnost zajišťuje sekretariát Regionální stálé konference, který je součástí Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. RSK se schází přibližně 4-5 za rok. Ve Středočeském kraji je při RSK zřízeno pět pracovních skupin ze stěžejních oblastí: Vzdělávání, Zdravotnictví a sociální věci, Infrastruktura, Cestovní ruch, Venkov a Výzkum a inovace. V rámci těchto skupin se projednávají témata navázaná na aktuální potřebu vzhledem k činnosti sekretariátu a Regionální stálé konference.

Regionální akční plán

V plánovacím období EU 2021 – 2027 bude RSK významnějším způsobem zapojena do rozdělování dotací EU, zejména v oblasti dopravy (silnice II. tř.), záchranné služby, sociálních služeb a středního školství prostřednictvím tzv. Regionálního akčního plánu (RAP 2021+). Tento plán, který je v současné době připravován, stanoví okruh projektů ve výše uvedených oblastech, které budou moci být financovány z prostředků EU. Investováno by mělo být přibližně celkem 3,2 mld. Kč, v členění na jednotlivé oblasti: - Doprava – 2 167 mil Kč - Zdravotní záchranná služba – 385 mil. Kč - Střední školství – 370 mil. Kč - Sociální služby – 295 mil. Kč

Dotace z fondů EU a státního rozpočtu představuje 85 – 90 % nákladů.

Podrobnější informace o činnosti RSK, včetně kontaktů lze získat na webových stránkách https://rsk-sk.cz/.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.