V souvislosti s chystanou stavbou dálnice D3 ve Středočeském kraji se připravuje i stavba vodovodního přivaděče D3. Radní dnes schválili vyhlášení tří veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ke stavbám v celkové hodnotě přes 62 milionů korun.

Vodovodní přivaděč vedený v souběhu s budoucí dálnicí D3 na území Středočeského kraje propojí stávající vodárenské soustavy skupinového vodovodu Javorník – Benešov a Posázavského skupinového vodovodu napojeného na vodárenský systém Želivky. „Jde o přípravu stavby, která výhledově umožní připojení až 20 000 obyvatel z 38 obcí v blízkosti chystané dálnice. Investice do projektové a inženýrské činnosti jsme již avizovali. Jde nejen o dopracování projektové dokumentace na Vodovodní přivaděč D3, ale také na vyvolané investice s touto stavbou související, a to na Posázavském skupinovém vodovodu a Vodovodu Javorník – Benešov,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Předmětem první veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost ke stavbě „Vyvolaná opatření na Posázavském vodovodu v souvislosti s připravovanou stavbou vodovodního přivaděče D3“. Jedná se o 7 dílčích staveb, jako je např. zkapacitnění potrubí v úseku vodojem Luka – vodojem Krhanice, výstavba přiváděcího řadu vodojemu Pepř - Včelní Hrádek, posílení čerpací stanice ČS Vestec nebo zkapacitnění potrubí v úseku ČS Vestec – vodojem Pepř. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 30,1 milionu korun.

Druhá zakázka se týká realizace akce „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby navazující na předchozí stupeň DUR 06/2023 včetně revizí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 19,2 mil. Kč včetně DPH.

Předmětem třetí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost ke stavbě „Vyvolaná opatření na vodovodu Javorník - Benešov v souvislosti s připravovanou stavbou vodovodního přivaděče D3“. Jedná se o několik dílčích staveb: nový vodojem Dub a doplnění čerpací stanice Dub, vodojem Lštění, nový vodojem Podmračí III, zrychlovací čerpací stanice Javorník a doplnění čerpací stanice Podmračí II. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši bezmála 13 milionů korun včetně DPH.

Zdrojem pitné vody pro skupinové vodovody je štolový přivaděč Želivka, který je ve vlastnictví společnosti VODA Želivka. Středočeský kraj se dříve zavázal k zajištění zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3, včetně související investorské přípravy, ale také k zajištění zpracování projektové dokumentace do fáze stavebního povolení a inženýrské a projektové činnosti související s vyvolanými investicemi na uvedených skupinových vodovodech.