Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!

Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!

Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dvou individuálních dotací na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu životního prostředí, které přispívají ke zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině, posilují biologickou rozmanitost a napomáhají zastavit její úbytek. První projektem, který obdrží 805,6 tisíc korun, je Budování a obnova tůní na Podblanicku ze ZO ČSOP Vlašim. Dotace ve výši 2,16 mililiónu bude poskytnuta projektu Revitalizace Jizbické pískovny u Nymburka.

„Podpora biodiverzity je jednou z našich priorit. Jsem ráda, že můžeme podpořit tyto dva projekty, které pomáhají navracet krajině její dávno zapomenutou tvář. Ať už je to vytvářením soustavy tůní a mokřadů, které jsou přirozeným biotopem pro chráněné druhy živočichů nebo například obnovou zanedbaného území s velmi cennými druhy rostlin a živočichů,“ uvádí radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Projekt Budování a obnova tůní na Podblanicku je zaměřen na přírodovědně cenné mokřadní louky, z nichž některé jsou vyhlášené i jako Evropsky významná lokalita Podlesí. Na loukách dojde k odstranění náletových dřevin a obnoví se nebo vytvoří nové tůně pro obojživelníky. Na lokalitu již byly navráceny rovněž vzácné druhy rostlin.

Druhým podpořeným projektem je Revitalizace Jizbické pískovny. Tento projekt řeší revitalizaci území s ekologicky cenným ekosystémem. Tím vytvoří a posílí jednak stabilní stanoviště pro ohrožené druhy živočichů, ale zároveň též zpřístupní areál bývalé pískovny veřejnosti. Součástí projektu je také vybudování naučné stezky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů
29.07.2021

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů

Čtvrtek 29. července 2021 - Rada Středočeského kraje schválila výzvu na poskytnutí dotací ke spolufinancování projektů na posílení biodiverzity v krajině. Radní také odsouhlasili záměr na zefektivnění veřejné dopravy s cílem snížit náklady. Dále schválili...

CHCI VĚDĚT VÍCE