Středočeský kraj schválil historicky první Strategii kultury

Středočeský kraj schválil historicky první Strategii kultury

Schválili jsme Strategii Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030. Jde o historicky první dokument, který definuje dlouhodobou vizi a cíle Středočeského kraje v rozmanité kulturní oblasti. Strategie vznikala ve spolupráci s aktéry v oblasti kultury, kulturního dědictví, kulturních a kreativních odvětví, vzdělávání, cestovního ruchu z různých regionů Středočeského kraje. Okolo 80 subjektů i jednotlivců z řad neziskových organizací, kulturních organizátorů, umělců, expertů samospráv, majitelů památek, zástupců kulturních organizací i církve se potkávalo v pracovních skupinách.

„Velmi nám záleželo na tom, aby strategický dokument na dalších šest let vznikal participativně. Jedině tak může jít o skutečně funkční systém podpory kultury na území kraje. Setkání byla v tomto ohledu mimořádně otevřená a diskuze konstruktivní,“ shrnuje Lucie Cirkva Chocholová, iniciátorka tvorby strategie předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. „Ve chvíli, kdy se samotní aktéři podílí na tvorbě dokumentu, který zrcadlí jejich potřeby, snadněji pak tento dokument přijmou.“ dodává Cirkva Chocholová.

Uskutečnilo se také celkem 13 workshopů s občany napříč krajem. Zde diskutovalo více než 300 účastníků o situaci v kultuře v jejich regionu, sdíleli očekávání vzhledem ke Středočeskému kraji, definovali svoje problémy a potřeby.

Přes 80 členů vedení profesních asociací a dalších expertů z oblasti divadla, tance, výtvarného umění, literatury, filmu, architektury, uměleckého vzdělávání i kulturního dědictví přidávali své podněty v rámci strukturovaných rozhovorů a fokusních skupin.

Zástupci středních škol v regionu mohli vyjádřit svůj názor na dostupnost kultury pro děti a mládež v dotazníkovém šetření, do kterého se zapojilo více než 157 respondentů ze čtyřiasedmdesáti škol. 

Více než 400 obcí ze všech šestadvaceti správních obvodů obcí s rozšířenou působností zhodnotilo dostupnost a atraktivitu kulturní nabídky i infrastruktury ve svém teritoriu v rámci realizovaného dotazníkového šetření. 

Sesbíraná data byla analyzována a zpracována do strategie. Ta definuje oblasti rozvoje, pojmenovává cíle a stanovuje soubor aktivit, které povedou k jejich naplnění. Nastavuje kroky, které jsou třeba k tomu, aby byla v kraji kulturní nabídka dostupná, kulturní aktéři měli kde čerpat inspiraci a informace, aby měla mladá generace atraktivní možnost seberealizace v místě bydliště a aby kultura hrála integrační roli a kraj aktivně sdílel informace.

Své názory, náměty, připomínky a další zpětnou vazbu měli možnost prostřednictvím interaktivního online formuláře zasílat i občané. Sešlo se více jak 150 námětů a připomínek, které byly náležitě vypořádány.

Strategie formuluje pět hlavních oblastí rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví. První oblastí je Nabídka živého umění a kultury, ve které je primárním cílem vytvoření rozmanité kulturní nabídky živého umění a kultury pro různé cílové skupiny. Posílit kulturní nabídku a příležitosti bude potřeba např. pro generaci ve věku přibližně 15–25 let. Další oblastí strategického rozvoje kultury v kraji je Prostředí měst a obcí. V rámci workshopů na toto téma se hojně probírala problematika kultivace veřejného prostoru. V rámci oblasti Vzdělávání a kultura byla navržena spolupráce s vysokými školami při nabídkách odborných praxí a budoucího uplatnění studentů v rámci kulturně vzdělávacích projektů krajských příspěvkových organizací. V posledních letech výrazným způsobem stoupá počet obyvatel Středočeského kraje. V některých oblastech kvůli tomu vzniká bariéra mezi nově přistěhovalými a starousedlíky. Během workshopů a diskusních skupin byla proto zmiňována potřeba propojování obou světů, přičemž právě kulturní činnost byla identifikována jako vhodný nástroj tohoto procesu. Jako hlavní cíl další oblasti byla proto stanovena Identita a značky míst a jejich kulturní rozvoj ve prospěch místních i návštěvníků .

Samostatnou oblastí kulturní strategie jsou Kulturní a kreativní odvětví. V současné době se pracuje na další fázi mapování tohoto sektoru. Tento sektor tvoří v Evropě 4,4 % HDP a zaměstnává víc lidí než automobilový průmysl. Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro léta 2024‒2030 je v plném znění k dispozici na webu Středočeského kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články