Programové priority středočeské koalice: důraz na digitalizaci i spolupráci s obcemi

Programové priority středočeské koalice: důraz na digitalizaci i spolupráci s obcemi

Celý týden od 12. října byl ve znamení vyjednávání o programových bodech s koaličními partnery. Obsazení rady a zástupců jednotlivých stran ve výborech a komisích má již konkrétní podobu. Mohli se tak sejít všichni zástupci jednotlivých oborových oblastí, aby diskutovali své programové priority. Pirátský lídr Jiří Snížek absolvoval většinu jednání online. Každá zastoupená strana se snažila prosadit co nejvíce ze svého volebního programu. Navzdory tomu se jednání vedla v konstruktivní atmosféře se snahou o dosažení ideálního výsledku pro všechny zúčastněné zástupce.

Značné programové průniky jsme zaznamenali s hnutím STAN, díky tomu byla jednání o některých programových bodech poměrně efektivní. Oproti předchozímu vedení kraje chce nové vedení klást důraz na digitalizaci, zvýšení transparentnosti a zlepšení informovanosti občanů. Transparentnost byla zmiňována také v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek kraje, které by měly být plánované a zpřístupňované veřejnosti. V souladu s pirátským programem se podařilo prosadit principy odpovědného zadávání veřejných zakázek. Napříč jednotlivými oblastmi byla také patrná snaha o přezkoumání stávajících smluvních závazků kraje a ty nevýhodné vypovědět. V mnoha oblastech byl kladen důraz na lepší spolupráci s městy a obcemi v regionu.

V průběhu příštího týdne budou všechny výstupy programového prohlášení spolu s koaliční smlouvou předloženy pirátskému krajskému fóru k projednání. Velmi stručný přehled o tom, jak vypadají některé z programových bodů v různých oblastech přinášíme již nyní:

Doprava: Krajská doprava bude mít v nové radě dva radní, jeden se bude věnovat výhradně silniční infrastruktuře a druhý bude mít v gesci veřejnou dopravu. V této oblasti se podařilo Pirátům prosadit využití interaktivní mapy, která umožní souhrnný přehled o aktuálním stavu silniční infrastruktury. Dále byl přijat požadavek o vyjmutí kontroverzní stavby D3 z programového prohlášení. Nově také vznikne dozorčí rada KSÚS, jejímž úkolem bude zamezit vzniku předražených zakázek. V rámci veřejné dopravy panovala shoda ve věci rozvoje cyklostezek, posílení veřejné dopravy a výstavby P+R parkovišť.

Zdravotnictví: V programovém prohlášení se objeví pirátské priority jako modernizace záchranné služby. Ke shodě došlo v prosazování podpory dlouhodobých projektů pro stabilizaci personálu zdravotnických zařízení. Koalice si zároveň uvědomuje nutnost zatraktivnění zdravotnických profesí. Zdravotnictví však bude nová koalice přebírat v situaci ovlivněné světovou pandemií a bude nutné prioritně řešit výzvy s tím spojené.

Sociální věci: V sociální oblasti se všichni koaliční partneři shodli na tom, že klíčové budou terénní a ambulantní služby pro seniory a zdravotně postižené. V souladu s pirátským programem panuje vůle k navýšení počtu pracovníků, kteří budou poskytovat služby v přirozeném domácím prostředí klientů. Nadále bude kraj podporovat fungující zařízení se specializací na Alzheimerovu chorobu a pokračovat v rozšiřování komunitních center. Samozřejmostí by mělo být také posílení spolupráce s neziskovými organizacemi, městy i obcemi např. v řešení vyloučených lokalit.

Majetek a investice: Prioritou v oblasti majetku by se mělo stát dokončení inventarizace majetku a vyhodnocení jeho využitelnosti. Nepotřebný majetek by měl být nabízen primárně obcím a v případě jejich nezájmu dojde k jeho transparentnímu prodeji. Investice a s tím spojené veřejné zakázky by měly být centrálně evidované a realizované podle plánu, který bude veřejně dostupný. V zájmu koalice je, aby byly veřejné zakázky realizovány v souladu s pravidly transparentnosti a rovného zacházení. Z pirátského programu se v programovém prohlášení objeví bod uplatňující principy odpovědného zadávání a Středočeský kraj by se měl stát členem platformy odpovědného zadávání pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kultura a cestovní ruch: V oblasti kultury panovala shoda na zjednodušení a zajištění transparentního grantového systému a na podpoře víceletého financování významných kulturních projektů tak jak deklaroval pirátský volební program. Podařilo se také prosadit účast odborníků při výběrových řízeních na uvolněná místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací. O navýšení prostředků na kulturu se bude nadále jednat. U cestovního ruchu byl patrný soulad ve snaze o vyvážený cestovní ruch se zaměřením na individuální turismus, v podpoře méně známých míst a také ve zvýšení úrovně služeb informačního centra Středočeské centrály cestovního ruchu. V oblasti posílení cestovního ruchu chce kraj v následujících letech spolupracovat s Prahou i NPÚ.

Školství a sport: Programové prohlášení za školství bude obsahovat pirátské priority jako např. zachování dětských skupin, oborovou optimalizaci a investici do středních škol. Pro Piráty je důležité, aby optimalizaci předcházel audit a změny byly předem projednány se zúčastněnými stranami. V oblasti sportu došlo ke shodě ohledně navýšení a spravedlivému rozdělování dotační podpory. Dále v prohlubování spolupráce se školami a v systematické podpoře sportovců a v rozvoji sportovní infrastruktury.

Finance: Zástupci koalice se shodli na podpoře změny zákona o rozpočtovém určení daní s cílem dosáhnout rozdělení finančních prostředků odpovídající velikosti kraje, počtu jeho obyvatel a stavu infrastruktury. Další shoda se týkala využití dluhových prostředků kraje výhradně k investiční činnosti a spolufinancování dotačních projektů. Kraj by měl v následujících letech disponovat rozklikávacím rozpočtem, který bude veřejně přístupný všem. V oblasti financí chce kraj transparentně uveřejňovat veškeré finanční výkazy, rozpočty, rozpočtová opatření a čerpání rozpočtu, smlouvy, zápisy z přezkoumání hospodaření kraje a mnoho dalšího.

Životní prostředí: Do programových bodů ohledně životního prostředí se podařilo zařadit všechny pirátské návrhy. Potřeba řešit otázku zadržování vody v krajině rezonovala napříč celou koalicí. Ta chce podporovat malá vodní díla, propojování a výstavbu vodárenských soustav tam, kde chybí. K problémům s nedostatkem vody vznikne pracovní skupina. Dojde také k aktualizaci koncepce recyklace a likvidace komunálních odpadů s důrazem na cirkulární nakládání s odpady. Kraj bude v následujících letech podporovat šetrné a udržitelné zemědělství a také hodlá podporovat dodávky lokálních surovin a bio surovin do krajem zřizovaných institucí.

Regionální rozvoj a územní plánování: Koalice hodlá v následujících letech posilovat soběstačnost kraje zejména co se týká zaměstnanosti, služeb a celkového vyžití a komfortu obyvatel. K tomu přispěje mimo jiné spolupráce kraje na plánování nové výstavy s obcemi, Prahou i sousedními kraji či podpora rozvoje malých obcí. Kraj hodlá v dalších letech podporovat vědu, výzkum a inovace tak, aby se z něj stalo atraktivní místo pro investice do nových technologií, výroby a služeb s vysokou přidanou hodnotou. V souvislostí s tím pak mohou vzniknout podmínky pro vznik kvalifikovaných pracovních míst. V oblasti územního plánování byla shoda na tom, že kraj by se měl podílet na ochraně krajiny před nekoordinovanou výstavbou na jedné straně a na druhé straně zabraňovat vylidňování malých obcí.

Digitalizace a bezpečnost: Programové body v oblasti digitalizace a bezpečnosti byly průnikem programů všech koaličních partnerů. Pirátskou prioritou v této oblasti je, aby měl kraj know-how ICT systémů, vlastnil zdrojové kódy a byl personálně silný co se týká odborníků na digitalizaci. Panovala shoda na refaktoringu webových stránek kraje včetně důkladné obsahové a informační analýzy. Maximum dat bude kraj sdílet jako Open data a bude kladen důraz na kybernetickou bezpečnost kraje a jím zřizovaných institucí.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu