Piráti pracují: 100 dnů v krajské koalici

08. 03. 2021
Piráti pracují: 100 dnů v krajské koalici

Je nepsaným pravidlem, že první účty skládají nové vlády po 100 dnech jejich úřadování, ne jinak tomu je u těch krajských. Proto byla dnes svolána tisková konference, kde jednotliví členové Rady Středočeského kraje seznámili veřejnost s dosavadními výsledky své práce. Při této příležitosti vám přinášíme ohlédnutí za tímto obdobím nejen našich radních, ale i dalších pirátských zastupitelů.

Jiří Snížek Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování

Kraj zpracovává zásady územního rozvoje (ZUR), které jsou nadřazené územním plánům obcí. Již v prosinci minulého roku se povedlo schválit vypracování 9. aktualizace ZUR, jejímž obsahem bude převedení rezervy pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) ve směru na Brno na koridor VRT. To je další posun k realizaci moderní udržitelné dopravy, která je šetrná k životnímu prostředí.

Povedlo se navázat úzkou spolupráci s Prahou. Společně jsme připomínkovali návrh 4. aktualizace politiky územního rozvoje České republiky. Hlavní připomínka se týkala VRT Praha Plzeň, kde ministerstvo chtělo zrušit úsek Beroun Plzeň, pro který ale máme v ZUR územní rezervu.

Dále jsme společně s Prahou připomínkovali zadání územní studie pražského metropolitního regionu, která se bude týkat dopravní a modrozelené infrastruktury. Panuje shoda na tom, že budeme společně usilovat o zadání další územní studie, která bude řešit sídelní strukturu. Je důležité znát definitivní podobu metropolitního regionu, který je rozvojovou oblastí republikového významu. Nelze pokračovat v dosavadní praxi nekoordinované výstavby.

Jana Skopalíková Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství

V rámci Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství jsme podpořili zadržování vody v krajině. Dotace 20 mil. Kč poskytnuté dle tohoto Programu přispívají k podpoře výstavby nových rybníků, obnovu zaniklých, rekonstrukcí a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a tůní, které zvyšují retenční schopnosti krajiny. Účelem je ochrana před suchem a povodněmi.

Podpořili jsme obce v rámci Středočeského Infrastrukturního fondu, ze kterého mohou obce kofinancovat výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Program se 100 mil. Kč je určen pro obce Středočeského kraje na spolufinancování projektů v oblastech výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající jakosti a množství, dále výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod a snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod a také v oblasti zajištění preventivních protipovodňových opatření.

Celkový objem prostředků ve fondech v životním prostředí se zvýšil cca o 17 mil. Kč oproti minulému roku a o cca 25 mil Kč oproti průměru v minulém volebním období.

Podporujeme ekologickou výchovu. Bylo uvolněno 7 mil. Kč na Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Schválili jsme dlouhodobé financování 5 krajských středisek ekologické výchovy a jejich činnost byla podpořena celkem částkou 10 mil Kč

Lucie Cirkva Chocholová Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Podařilo se nám spolu se členy Výboru pro památkovou péči, kultury a cestovního ruchu nastavit parametry Středočeského Fondu kultury a obnovy památek tak, aby byl dotační systém přehlednější a byl zaměřen více na kulturu a podporu spolkové činnosti v regionu. O těchto fondech bude rozhodovat zastupitelstvo v měsíci březnu.

Ve spolupráci s radním pro oblast kultury a cestovního ruchu jsme navštívili zhruba 20 objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury a seznámili se s jejich stavem či probíhajícími investičními akcemi. O většině těchto objektů následně rozhodoval výbor či zastupitelstvo během svých jednání.

Navázali jsme na dlouhodobou spolupráci kraje se spolkem Svatá Ludmila 1100 let a připojili se k završení významného jubilea, které nám připomene mučednickou smrt Matky českého národa. Svatá Ludmila se jako symbol národní identity významně zapsala nejen do historie Středních Čech.

Tomáš Zmuda Tomáš Zmuda, místopředseda Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj

Spolu s Petrem Tomášem jsme odhalili kauzu tabletů nakoupených pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje v roce 2015 z IOP, které ještě donedávna ležely nepoužité ve skladu. 70 tabletů a informační systém v pořizovací hodnotě necelých 5 mil. Kč jsou postupně přeinstalovávány, aktualizovány a konečně budou využívány pro potřeby záchranářů, byť jinému než původně plánovanému účelu.

Předchozí Rada kraje na svém posledním jednání schválila pořízení Rozklikávacího rozpočtu od stávajícího dodavatele e-gov řešení, společnosti Gordic. Jsme toho názoru, že pořízením by se ještě více prohloubil vendor-lockin a řešení od společnosti Gordic neodpovídá moderním standardům a detailu zobrazení. Podpis smlouvy byl tedy pozastaven a nyní probíhá sběr a tvorba podkladů pro revokaci usnesení a následně nasazení open-source řešení jako je například produkt CityVizor od spolku Otevřená města.

Doposud nebyl důraz na digitalizaci jak krajského úřadu, tak i příspěvkových organizací a také směrem k občanům. Proto změnou organizačního řádu vzniklo nové oddělení digitalizace a v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího tohoto oddělení. Bude mít spolu se svým týmem na starosti mimo jiné nové webové stránky kraje, odbyrokratizování krajského úřadu a hlavně zveřejňování všech dostupných údajů jako open data pro budoucí datové platformy jako je například Golemio.

Intenzivně se připravujeme na spuštění ostrého provozu Středočeského platebního portálu, který je dostupný na webové stránce www.platby-sc.cz. Dále bude během léta zpřístupněn a zdarma poskytnut obcím Středočeského kraje SW pro provozování participativního rozpočtu. Na zavedení PaRo mohou také obce žádat dar 50 000 Kč z fondu pro podporu participativních rozpočtů.

Čeká nás mnoho zajímavých projektů jako jsou například Digitálně technická mapa, rozvoz IOT či e-podatelna pro občany SčK.

Daniel Netušil Daniel Netušil, místopředseda Výboru pro tělovýchovu a sport

Povedlo se navýšit Středočeský fond sportu a volného času na 26 mil. Kč z původních 24 mil. Kč a to i přes situaci spojenou s Covidem. Navýšení došlo v tematickém zadání směřovaném na investiční podporu.

Nyní se budeme zabývat revizí a kontrolou Sportovních center mládeže a také revizí koncepce na podporu Sportovních center mládeže ve Středočeském kraji.

Jan Lička Jan Lička, místopředseda Výboru pro dopravu

Na přípravném setkání výboru jsem podpořil větší důraz v koaličním programu na zlepšení návazností spojů, ať už mezi kraji, nebo mezi autobusovými a železničními dopravci. Prosadil jsem mj. do programu mezioborové téma: “Budeme postupovat s respektem k zásadám kvalitního urbanismu a dobré péče o krajinu, mj. v otázkách péče o aleje, pohybu zvěře nebo zacházení s dešťovou vodou.”

Hned na prvním výboru dopravy jsem otevřel téma obnovy a podpory vleček, jako způsobu jak odlehčit silnicím v nákladní dopravě a zároveň navýšit utilizaci regionálních tratí.

V aktuálním tématu omezování služeb veřejné hromadné dopravy (VHD) jsem vystoupil proti radikálnímu omezování počtu spojů a zároveň s kolegy navrhnul řadu opatření posilujících důvěru obyvatel ve VHD. Mj. prodloužení platnosti nejkratší jízdenky ze 30 na 40 minut, či důsledné a pravidelné soutěžení dopravců pro zvýšení kvality služeb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články