„Situaci bereme velmi vážně. Proto jsme s týmem národního protidrogového koordinátora a příslušnými orgány vypracovali rychlé a skutečně účinné řešení, jak dostat cukrovinky s HHC bleskově z trhu. Problémem u nich totiž mimo jiné je, že je na první pohled ani neodlišíte od běžných sladkostí. Naopak obecný plošný zákaz všech produktů s HHC nepodporujeme, protože ničemu nepomůže a naopak může situaci zhoršit. Platnost zákazu může přijít až v řádu týdnů či měsíců a mezitím se objeví další, neprozkoumané a velmi pravděpodobně nebezpečnější, alternativy,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.
„I národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil varoval mimo jiné před zkušenostmi z Francie. Na tamním trhu zakázané látky nahradily jiné deriváty se silnějším účinkem. Také Asociace poskytovatelů adiktologické péče, která pracuje se závislými, v tiskové zprávě poukázala na neúčinnost prohibice a na rozšiřování nebezpečnějších látek,” dodal Bartoš.
„V České republice se neregulovaně prodávají cukrovinky obsahující psychoaktivní látku HHC. To je alarmující situace, jelikož tyto produkty spadají do šedé zóny a nejsou podřízeny standardním pravidlům pro produkty určené k lidské konzumaci. Největší obavy vzbuzuje fakt, že tyto cukrovinky se dostávají do rukou dětem. Je to nepřijatelný stav, který vyžaduje okamžitou akci,“ sdělila Jana Michailidu, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování.

„Pracujeme na tom, aby Státní zemědělská a potravinářská inspekce na podnět Státního zdravotního ústavu vydala opatření obecné povahy, díky němuž v rámci pár dnů cukrovinky zmizí z prodeje. Zároveň usilovně pracujeme na dokončení komplexního pozměňovacího návrhu k zákonu o psychomodulačních látkách, který chceme předložit během druhého čtení v Poslanecké sněmovně a který tuto situaci vyřeší systémově,” doplnila expertka Pirátů. Zařazování látek mezi zakázané nebo naopak psychomodulační bude v souladu s programovým prohlášením vlády probíhat podle míry jejich škodlivosti. Výrobky by nově mohli zakoupit pouze lidé starší 18 let. Prodávat je budou moci jen registrované firmy, a to za pevně daných podmínek. 

Prodejci budou mimo jiné povinni uvádět účinky, možná rizika i doporučené dávkování a na produkty nebude povolena reklama. Návrh rovněž přinese příjmy do státního rozpočtu, počítá s poplatky a do budoucna i se spotřební daní. 

Podklady pro vydání opatření obecné povahy:

Podle nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, lze za potravinu považovat výrobky, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, pokud nejde o výrobky, které jsou předmětem jiných regulačních rámců. To se týká tedy i výrobků obsahujících HHC, jejichž parametry nebo charakter nabídky odpovídá parametrům nebo kritériím nabídky potravin. 

Nařízení (ES) č. 178/2002 dále v článku 14 (Požadavky na bezpečnost potravin) stanoví, že potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná a že potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za škodlivou pro zdraví, přičemž při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se berou v úvahu:

a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé účinky dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která ji konzumuje, ale také na zdraví dalších generací;

b) pravděpodobné kumulativní toxické účinky;

c) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, jeli potravina pro tuto skupinu spotřebitelů určena.

Podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, je Státní zemědělská a potravinářská inspekce orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin. Podle § 16a, odst. 8 je orgánem příslušným k hodnocení zdravotního rizika z potravin Státní zdravotní ústav (SZÚ).  Pokud by tedy SZÚ vyhodnotil potraviny obsahující HHC jako škodlivé pro zdraví s odkazem na některé z účinků uvedených v článku 14 nařízení (ES) č. 178/2002, mohla by SZPI konat.

Konkrétně by mohla SZPI podle zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, vydat opatření obecné povahy (OOP). SZPI přikročí k vydání OOP, pokud zjistí rozsáhlé a/nebo významné ohrožení spotřebitelů. Tím vydá opatření vůči většímu množství subjektů (specifikovaných například na základě místa, kde podnikají, potraviny, u níž je pochybení zjištěno apod.). OOP může SZPI vzhledem k závažnosti situace vydat i bez provedení předchozí kontroly, resp. bez návaznosti na konkrétní kontrolní akci nebo případ.