Piráti usedli do krajských zastupitelských lavic

16. 11. 2020
Piráti usedli do krajských zastupitelských lavic

V zasedacím sále Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze se v pondělí 16. listopadu 2020 uskutečnilo ustavující jednání nového středočeského zastupitelstva. Za velkého zájmu veřejnosti a zástupců médií usedlo do lavic po ověření mandátů všech 65 zastupitelů zvolených v krajských volbách na začátku října. Následoval slib zastupitelů, který noví členové kolektivního orgánu zastupitelstva složili do rukou ředitele krajského úřadu. Prvním rozhodnutím nově ustaveného zastupitelstva byla volba nové hejtmanky Středočeského kraje. Stala se jí Petra Pecková z hnutí STAN, starostka města Mnichovice.

Následovala volba tří náměstků hejtmanky a dalších členů Rady Středočeského kraje včetně stanovení oblastí jejich působnosti. Zastupitelé rozhodli o rozdělení postů a působnosti náměstků a členů rady následovně:

Ing. Bc. Jiří Snížek – náměstek hejtmanky SK pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek se narodil 13. července 1989 v Kolíně. Po absolutoriu Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře vystudoval bakalářský obor Elektronika a sdělovací technika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a na stejné vysoké škole i inženýrský program Inteligentní budovy. V roce 2018 absolvoval bakalářské studium filosofie na Katedře filosofie Masarykovy univerzity. Od roku 2015 žije v Kolíně. Ve volbách do zastupitelstva města Kolína v roce 2018 kandidoval na druhém místě pirátské kandidátní listiny. Byl členem Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory Rady města Kolína a je členem pracovní skupiny Smart City Kolín. Má sedmiletou pracovní zkušenost jako živnostník – školitel programového vybavení pro veřejnou správu. Program: „Z hlediska regionálního a územního rozvoje je pro mě důležité, abychom ke všem 1 144 středočeským obcím přistupovali spravedlivě, aby se rekonstruovaly staré domy a průmyslové areály spíše, než stavěly nové, a aby po nás zbyla živá a nikoli zabetonovaná a vyschlá krajina.“

Motto: “Přesné a správné myšlení je jediný obecný lék hodící se pro všechny lidi a všechny povahy.” (David Hume).

Kontakt: 721 356 719, jiri.snizek@pirati.cz

Mgr. Jana Skopalíková – členka Rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková se narodila 27. února 1993 v Olomouci. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala bakalářský obor Molekulární biologie a biochemie organismů a magisterský obor Botanika se zaměřením na cévnaté rostliny. Nyní studuje doktorský program a pracuje v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích. Členkou Pirátů se stala v polovině roku 2018, je 3. místopředsedkyní krajského sdružení Středočeský kraj a bývalá předsedkyně místního sdružení Benešov. Také se angažuje v Krajském mediálním odboru a Krajském expertním týmu životní prostředí a zemědělství. Miluje přírodu, táhne ji to směrem k zero-waste, pracovala s dětmi v přírodovědném oddílu a vede cvičení na Katedře botaniky PřF UK. Ráda hraje na kytaru a zpívá u táboráku, věnuje se americkému stepu (cloggingu), někdy fotí, zajímá se o rekonstrukci historie a po večerech šije dobové kostýmy.

Program: „Mezi klíčové priority v oblasti životního prostředí a zemědělství patří zadržení vody v krajině a dostupnost pitné i užitkové vody, stejně jako minimalizace negativních environmentálních dopadů na středočeskou krajinu i občany, ale také podpora její přirozené obnovy a udržitelnosti. Pestrá a živá krajina včetně zachovaných přírodních krás, to je můj cíl.”

Motto: „Činy jsou mocnější než slova.“ (Latinské přísloví).

Kontakt: 736 154 039, jana.skopalikova@pirati.cz

Mgr. Martin Kupka – náměstek hejtmanky SK pro oblast silniční dopravy

Ing. Věslav Michalik, CSc. – náměstek hejtmanky SK pro oblast financí, dotací a inovací

Mgr. Petr Borecký – člen Rady kraje pro oblast veřejné dopravy

Mgr. Milan Vácha – člen Rady kraje pro oblast vzdělávání a sport

Ing. Pavel Pavlík – člen Rady kraje pro oblast zdravotnictví

Libor Lesák – člen Rady kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Martin Hrabánek – člen Rady kraje pro oblast sociálních věcí

Jan Jakob – člen Rady kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Statutárním zástupcem hejtmanky určilo Zastupitelstvo SK Mgr. Martina Kupku.

Poté zastupitelé ustanovili 11 výborů zastupitelstva a počet jejich členů – v každém z nich bude 15 členů, z toho vždy 1 předseda a 2 místopředsedové:

 • Výbor finanční
 • Výbor kontrolní
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 • Výbor pro tělovýchovu a sport
 • Výbor sociálních věcí
 • Výbor pro životní prostředí a zemědělství
 • Výbor pro zdravotnictví
 • Výbor pro dopravu
 • Výbor pro regionální rozvoj
 • Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj
 • Výbor pro památkou péči, kulturu a cestovní ruch

Krajští zastupitelé též hlasováním stanovili počet uvolněných členů Zastupitelstva Středočeského kraje. Uvolněných členů bylo stanoveno 17, z toho počet uvolněných členů Rady kraje 10 a 5 uvolněných předsedů výborů (Výbor kontrolní, Výbor sociálních věcí, Výbor pro životní prostředí a zemědělství, Výbor pro kulturu a památkovou péči a cestovní ruch, Výbor regionálního rozvoje). Předsedové ostatních výborů budou neuvolnění. Dále byl zastupitelstvem schválen uvolněný 1. místopředseda Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj i předseda Komise pro majetek.

Následovala volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Výbor bude pracovat jako patnáctičlenný. Členy výboru budou: Mgr. Petra Pecková (STAROSTOVÉ), Libor Lesák (ODS), Ing. Bc. Jiří Snížek (Piráti), Mgr. Zděněk Volf (STAROSTOVÉ); Petr Halada (STAROSTOVÉ); PhDr. Pavel Fojtík STAROSTOVÉ); Petr Vychodil, MPA (ODS); Ing. Jarmila Smotlachová (ODS); Mgr. Jiří Havelka (ODS), Ing. Milan Krch (Piráti); Petr Procházka (Piráti), JUDr. Pavel Telička (Spojenci pro Středočeský kraj), Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), Martin Draxler (ANO 2011) a Martin Herman (ANO 2011).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE