Kutnohorsko má šanci stát se vlajkovou lodí vzdělávání v Česku

Kutnohorsko má šanci stát se vlajkovou lodí vzdělávání v Česku

V našem předvolebním programu jsme deklarovali, že by se Kutná Hora měla stát městem vzdělávání. Tento závazek se nám zatím daří velmi dobře naplňovat. První výsledky již přináší spolupráce s Nadačním fondem Eduzměna.

V polovině roku 2019 jsme vstoupili do jednání s Nadačním fondem Eduzměna kvůli jeho případnému vstupu do regionu Kutnohorsko. Po půlroční práci se výsledek dostavil a Eduzměna od letošního roku přichází do Kutné Hory s pětiletým projektem, který má za cíl zkvalitnit vzdělávání v našem regionu. Proč bylo vybráno právě Kutnohorsko? „Již ze samotného několikaměsíčního procesu výběru máme velmi dobrý pocit. Nadšení pro změny ve vzdělávání dětí ze strany všech zúčastněných nám dodávalo spoustu energie pro další práci. Ukázalo se, že všude řeší celou řadu problémů, s nimiž by uvítali pomoct. U kutnohorského regionu jsme navíc vnímali největší soulad s cíli Eduzměny a velký potenciál pro přenos získaného know-how. Zaznamenali jsme rovněž ochotu převzít zodpovědnost a chuť vést dialog a spolupracovat napříč všemi skupinami - vedením škol, zřizovateli, učiteli i rodiči,“ komentoval výsledek výběru Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Cíle pětiletého pilotní projektu

Výstupem pětiletého pilotního projektu bude replikovatelný model regionální podpory vzdělávání, který má napomoci efektivnějšímu fungování škol v daném území. Tedy soubor aktivit, nástrojů a opatření, které budou ověřeny praxí, důkladně vyzkoušené a vyhodnocené. Nadační fond Eduzměna jej pak nabídne veřejnému sektoru a jeho ambicí je, aby do roku 2030 došlo k využití modelu podpory vzdělávání na 20 procentech území České republiky. Konkrétními a měřitelnými výstupy by měl být pozitivní vztah žáků ke škole, posílení čtenářské, matematické a informační gramotnosti a schopnost dětí řešit problémy. Důležité je, že tento projekt by měl zasáhnout všechny školy na Kutnohorsku a ne pouze několik vybraných. Eduzměna chce dosáhnout těchto cílů prostřednictvím práce se všemi složkami vzdělávacího systému, se zřizovateli, s řediteli, učiteli a s rodiči. Jde o posílení vztahu rodičů ke škole, snížení administrativní zátěže a nastavení skutečného řízení škol zřizovateli.

Nákup pomůcek během nouzového stavu

Svou užitečnost Eduzměna prokázala během nouzového stavu, kdy zajistil nákup pomůcek potřebných pro distanční vzdělávání pro žáky, kteří si do té doby tyto pomůcky nemohli dovolit. O příspěvky z fondu mohou žádat i mateřské, základní a střední školy, dětské domovy, neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání či pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami, MAS Kutnohorsko a zřizovatelé škol v obci s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora.

Kutnohorsko má velkou šanci stát se vlajkovou lodí vzdělávání v naší republice. Pokud se tento projekt podaří, přinese rozvoj celému regionu. Chceme, abychom u nás měli šťastné a motivované školáky a aby ze škol vycházeli mladí lidé, kteří budou v životě úspěšní, ať už se rozhodnou pro jakoukoli profesní dráhu.

Co je Nadační fond Eduzměna?

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Pracuje na principu kolektivního dopadu, sdružuje silné finanční dárce (Česká spořitelna, Avast, Jablotron, Karel Janeček a další) a na druhé straně renomované obsahové partnery (EDUIN, ČOSIV, Step by step a další) z nichž každý se zabývá konkrétní složkou vzdělávacího systému.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články