Kraj chce přispět na lepší zásobování Milovic pitnou vodou

13. května 2024
Kraj chce přispět na lepší zásobování Milovic pitnou vodou

Středočeský kraj chce podpořit zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který je první etapou projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“.  Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk požádala kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 6,5 mil. korun. Radní žádost podpořili, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Projekt „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“ byl kvůli své rozsáhlosti a finanční náročnosti rozdělen na 3 etapy. V první etapě se jedná o výstavbu nového přiváděcího řadu vedeného z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který bude mít odbočku do vodojemu Balonka. Přiváděcí řad je navržen o délce 2,8 km a odbočka do vodojemu Balonka by měla mít 65 metrů. „Účelem stavby je zásobení města Milovice pitnou vodou dostatečně kapacitním vodovodním řadem. Tato etapa řeší nedostatečné zásobení vodojemů Balonka a U Lišek. Ačkoli vydatnost prameniště je dostatečná, stávající přiváděcí řad není schopen vodojemy naplnit zejména v letním období, kdy je vyšší spotřeba vody. Proto je vodojem U Lišek dlouhodobě využíván jen na 1/3 své kapacity. Celkové náklady na realizaci stavby činí včetně DPH zhruba 78,5 mil. korun. Vodovody a kanalizace Nymburk na projekt žádají také o dotaci ze Státního fondu životního prostředí,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Podpora z krajského rozpočtu se opírá mimo jiné o rozhodnutí krajské rady z ledna 2022, kdy odsouhlasila spolufinancování „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ ve výši 10 % z rozpočtu Středočeského kraje, maximálně však do 10 mil. Kč na 1 projekt. Jedním z „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ je i akce „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“, jejímž dílčím projektem je „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice – VDJ U Lišek“. S podporou souhlasila i krajská komise VODA – SUCHO.

Projekt „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ U Lišek" je první fází velkého projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi."  Druhá etapa bude řešit obnovu řadu z VDJ Ruská cesta do VDJ U Lišek" a třetí etapa nese název Vodojem Ruská cesta — napojení lokality Boží Dar.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články