Jana Skopalíková: Zřídili jsme expertní komisi "VODA - SUCHO"

01. 07. 2021
Jana Skopalíková: Zřídili jsme expertní komisi

Středočeští krajští radní ve čtvrtek 24. června zřídili Komisi VODA - SUCHO, která bude fungovat jako expertní a poradní orgán Rady kraje. Nová komise má zajistit komplexní přístup k problematice sucha na území celého středočeského regionu s cílem snížit dopady sucha a nedostatku vody v krajině.

Komise bude fungovat napříč institucemi

„Komise bude projednávat a zaujímat stanoviska ke strategickým a koncepčním dokumentům při řešení negativních dopadů sucha a nedostatku vody a zároveň posuzovat návrhy na konkrétní opatření ke zmírnění škodlivých následků,“ přiblížila Jana Skopalíková, naše radní pro oblast životního prostřední a zemědělství.

Komise podle radní Jany Skopalíkové bude složena ze dvou pracovních skupin: 1. Vodohospodářská infrastruktura 2. Retence vody v krajině

Vodárenská infrastruktura je podfinancována, říká Jana Skopalíková

Pracovní skupina Vodohospodářská infrastruktura bude mít na starosti zvýšení zabezpečení dostatečného množství pitné vody a odvádění odpadních vod pro obyvatele středních Čech. Půjde o výstavbu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury a bude navazovat na činnost v minulosti fungující Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji.

„Podíl obyvatel ve Středočeském kraji, kteří jsou napojeni na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, je pod celorepublikovým průměrem. V současnosti je zásobováno z veřejného vodovodu pouze 86,5 % obyvatel. Vodárenská infrastruktura je podfinancována a řada rozvodných sítí i velkých přiváděcích řadů je v nevyhovujícím technickém stavu. S problémy ohledně financování obnovy vodárenské infrastruktury se přitom potýkají menší i větší subjekty, které provozují páteřní vodovodní přivaděče,“ shrnula Jana Skopalíková.

Problém s nedostatkem vody má řešení

Nedostatek vody se projevuje hlavně v oblastech s intenzivní bytovou výstavbou.

„Řešením je budování nových přivaděčů a propojování vodárenských soustav napojených na dostatečně kapacitní zdroje. V současné době je aktuální např. posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka, propojení skupinového vodovodu Stebno–Jesenice – Rakovník, případně propojení jihozápadní části kraje na Jihočeskou vodárenskou soustavu,“ dodala naše radní.

Zadržování vody v krajině je téma pro celou pracovní skupinu

Předmětem činnosti druhé pracovní skupiny Retence vody v krajině bude problematika klimatické změny, která si vynucuje zvýšení retenční schopnosti krajiny.

„Tato skupina by se měla zabývat analýzou stávajících koncepčních materiálů, navrhovat zpracování dalších nebo činit návrhy efektivních opatření formou přírodě blízkých řešení,“ uvedla Jana Skopalíková.

Členy komise VODA-SUCHO budou:

  • Zástupci Středočeského kraje.
  • Odborní zaměstnanci krajského úřadu.
  • Zaměstnanci vodárenských společností.
  • Zaměstnanci dalších odborných institucí (např. Agrární komora, Povodí Vltavy, Povodí Labe, spolek Živá krajina a další)
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE