Jana Skopalíková: Cirkulární ekonomika snižuje produkci odpadu!

Jana Skopalíková: Cirkulární ekonomika snižuje produkci odpadu!

Ve dnech 3. – 4. února 2021 uspořádalo Středočeské inovační centrum dvoudenní webinář s názvem CoLoRe Circle, který by angličtinář mohl přeložit jako barevný kruh, ale v názvu projektu se skrývá mnohem více ( acronym z angličtiny COnnecting LOcal government and the REsearch communityto address REsource efficiency) – tedy propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

Co si pod tímto projektem, na nějž Středočeský kraj ke spolupráci vyzval partnerský region Burgundsko Franche Comté již v roce 2018, představit?

Projekt je zaměřen na sdílení osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a místními orgány, které povzbuzují a pomáhají územní znalosti v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedná se o mezinárodní projekt, který je podpořen z programu Interreg Europe a finančně na něm participuje i Středočeské inovační centrum, které je jedním ze šesti partnerů projektu. Cílem je zvýšit povědomí o projektu v partnerských regionech a zapojit zúčastněné strany do regionálních skupin, oslovit regionální, národní a evropské tvůrce politik, aby zajistily účinný politický dopad a poskytovat a usnadňovat neustálý tok informací mezi partnery s cílem zajistit smysluplný proces učení a efektivitu při implementaci poznatků z projektu.

Středočeské inovační centrum představilo svoji roli v projektu a cíle, které si stanovili, a to zejména: zaměření na zpracování politiky oběhového hospodářství ve středních Čechách (1. den) a představení místních zástupců z oblasti vědy a podnikatelské sféry, kteří prezentují již konkrétní příklady integrace úvah o oběhové ekonomice do stavebních a infrastrukturních projektů (2. den). K projektu byla přizvána i radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Pirátská strana), které je myšlenka oběhové ekonomiky velice blízká.

„Jsem ráda za možnost zapojení Středočeského kraje do mezinárodního projektu Color Circle. Řešení otázky odpadů vnímám jako jedno z aktuálně nejdůležitějších témat v životním prostředí a cirkulární ekonomiku jako jeden z nástrojů, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu. Kraj by pak měl plnit funkci především metodické podpory pro obce, např. formou seminářů a sdílení příkladů dobré praxe,“ komentovala projekt radní paní Jana Skopalíková.

Projekt dále klade důraz na nutnost propojit různorodé odvětví a analýzy dat, aby z globální analýzy všech procesů a posouzení problematiky vytvořili obraz o současném fungování společnosti a mohli erudovaně implementovat účelné změny, které sníží objem odpadu a tím ušetří náklady na jeho zpracování. Posuzuje i problematiku výroby, zpracování a uchovávání energie a její distribuce a to tak, aby byly všechny procesy optimalizovány a proběhly co nejefektivněji.

Implementaci teoretických poznatků a analyzovaných dat do praxe představil pan Milan Kazda, starosta obce Kněžice, která je energeticky téměř soběstačná.

„Je to jedna z nejinovativnějších vesnic našeho kraje a zároveň je vynikajícím příkladem fungující spolupráce obcí a regionu,“ dodala radní Skopalíková.

Dalšími prezentujícími byla například i zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, paní Soňa Jonášová nebo projektoví manažeři ze Středočeského inovačního centra. Během webináře probíhala i živá online diskuse a chat, díky němuž došlo i k propojení odborníků se specialisty ze zahraničí, kteří projevili zájem o prezentace i zpracovaná data.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu