Plnění programu 2020–2024

Povolební vyjednání vyústilo v uzavření koaliční smlouvy s vítězným hnutím STAN, druhou ODS a pátými Spojenci (TOP09, Hlas, Zelení). Do koaliční smlouvy se nám podařilo přenést většinu bodů z našeho volebního programu. Zde můžete sledovat jak se nám tyto body daří naplňovat

Regionální a územní rozvoj

Budeme spolupracovat na plánování nové výstavby s obcemi i Prahou. Upřednostňujeme zastavování nevyužívaných průmyslových areálů a proluk místo zabírání hodnotné zemědělské půdy. Chceme živou, nikoliv zabetonovanou krajinu. Budeme podporovat projekty, které umožní občanům mít školu, práci i zábavu co nejblíže domovu. Budeme pokračovat v zavádění vysokorychlostního internetu do všech měst a obcí, aby měli Středočeši možnost pracovat i z domova. Budeme podporovat i obyvatele malých obcí a zjednodušení agend na obecních úřadech. Iniciujeme vznik pracovní skupiny, která se bude zabývat specifickými problémy malých obcí, např. v oblasti grantů a dotací.

Název Stav plnění

Životní prostředí a zemědělství

Budeme podporovat chytré hospodaření s vodou v obcích i krajině, například zelené střechy, stromořadí podél cest a opatření k větší odolnosti lesů nebo prvky zvyšující pestrost krajiny. Zajistíme administrativní i finanční podporu pro rozvoj infrastruktury pro pitnou i odpadní vodu. Upřednostníme recyklaci před spalováním odpadů. Klademe důraz na efektivní způsoby odstraňování ekologických zátěží. Podpoříme pokračování kotlíkových dotací. Zaměříme se na světelné a hlukové znečištění. Zasadíme se o dodávky surovin lokálních zemědělců a producentů do krajem zřizovaných škol, nemocnic, sociální zařízení a institucí. Podpoříme tím jak regionální ekonomiku, tak i pestrost zemědělské produkce. Krajský majetek budeme spravovat v souladu s principy udržitelnosti, prevence vzniku odpadů a emisí. Budeme motivovat soukromé vlastníky a obce k pronájmu půdy zemědělcům za dlouhodobě udržitelných podmínek ekologického zemědělství. Podpoříme poradenství s cílem usnadnit lokálním zemědělcům snadnější přístup k dotacím a přechod k udržitelným vzorcům hospodaření v krajině.

Název Stav plnění

Kultura a cestovní ruch

Budeme prosazovat navýšení finančního příspěvku na kulturu na minimální hranici 2 % z celkového rozpočtu kraje. Tyto finance budou určeny především pro muzea, galerie a Fond kultury a obnovy památek. Prosadíme výběrová řízení za účasti odborníků a odvolávání vedoucích pracovníků pouze v jasně definovaných případech. Vytvoříme koncepci řízení příspěvkových organizací a provedeme revizi platných směrnic. Ve spolupráci s odborníky podrobíme revizi systému pro rozdělování kulturních dotací. Snížíme byrokratickou zátěž, která bývá pro žadatele o grant překážkou. Zavedeme možnost víceletého financování jednotlivých projektů, které je důležité pro zachování tradičních kulturních akcí v regionech.Chceme budovat naučné stezky, které budou v maximální možné míře vhodné i pro osoby se zdravotním hendikepem, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Zasadíme se o přehlednější značení, propagaci a pravidelnou údržbu cyklotras. Budeme podporovat i novou formu cyklistiky jako je např. Bike and Ride. Naším cílem je dosažení udržitelnosti cestovního ruchu a celoroční turistické sezóny, a to zvýšením atraktivnosti méně turisticky rozvinutých oblastí. Zároveň chceme přispět k obnově zaniklých cest v krajině, abychom při tvorbě stezek eliminovali zatížení životního prostředí.

Název Stav plnění

Transparentní kraj

Zavedeme transparentní hospodaření. Chceme, aby kraj přešel k využívání otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje, včetně společností, ve kterých je většinovým vlastníkem. Zároveň budeme o příjmech a výdajích informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur. Veřejnost bude mít přehled o majetku ve vlastnictví kraje. Dohlédneme na férovost a společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a spravedlivé rozdělování dotací obcím. I zakázky malého rozsahu budeme zakázky vypisovat tak, aby se o nich mohlo dozvědět co nejvíce dodavatelů. Do vedení krajských institucí preferujeme odborníky vybrané v transparentních výběrových řízeních. Budeme zveřejňovat průběžné plnění jednotlivých priorit a cílů, aby každý mohl práci kraje sám zhodnotit.

Název Stav plnění

Moderní úřad

Každý občan i starosta musí mít možnost, nikoliv povinnost, využívat nové technologie. Dokončíme elektronizaci styku s úřadem pro občany i obecní zastupitele tak, aby se vše dalo zařídit z pohodlí domova nebo kanceláře. Budeme investovat do technologií a odborníků na ochranu kybernetické bezpečnosti nemocnic, úřadů a organizací zřizovaných krajem. Budeme testovat odolnost IT systémů a smysluplně a moderně zlepšovat zabezpečení.

Název Stav plnění

Doprava

Zrychlíme výstavbu, opravy silnic i mostů a budeme je koordinovat s dalšími organizacemi. Zohledníme také požadavky na zachování krajinného rázu a přírodních lokalit daného regionu. Zamezíme rozkrádání rozpočtu na opravy silnic a další infrastrukturní stavby. Každý má právo si zvolit, jak chce cestovat. Všechny způsoby dopravy na sebe musí navazovat, proto podpoříme rozvoj hromadné dopravy, výstavbu parkovišť u nádraží a úschoven kol. Při plánování hromadné dopravy v kraji budeme prosazovat dostupnost a bezbariérovost. Uděláme z kraje řádného hospodáře, který se rozhoduje na základě dat a nikoliv známostí. Data o stavu dopravní infrastruktury zveřejníme.

Název Stav plnění

Vzdělávání

Umožníme svobodnou volbu vzdělávací dráhy dětí, průběžné vzdělávání dospělých, dostupnost a širokou nabídku vzdělávání podle potřeb regionu. Budeme více využívat Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) rozvíjet jeho služby učitelům i veřejnosti. Budeme věnovat zvýšenou pozornost vzdělávacím institucím v problematických regionech či lokalitách. Zajistíme rovnoměrné materiálně technické vybavení škol a kvalitní zázemí pedagogům. Žáci musí pracovat na takovém vybavení, jaké budou později využívat v běžné praxi. Vytvoříme kvalitní partnerské programy mezi školami a významnými regionálními zaměstnavateli. Podpoříme realizaci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí firem a zapojení odborníků z praxe do výuky. Podpoříme studentské start-upy, a zapojení studentů do projektů v rámci participativního rozpočtu. Vytvoříme podmínky pro zvyšování kvalifikace s důrazem na kompetence, flexibilitu, samostatnost, iniciativnost, podnikavost, týmovou práci, a na práci s moderními technologiemi, aby byli Středočeši připraveni tvořit budoucnost i čelit krizím.

Název Stav plnění

Rodina a sociální služby

Zaměříme se na podporu poskytování péče v přirozeném domácím prostředí a alternativní způsoby bydlení pro seniory – komunitní bydlení, sdílené bydlení nebo dostupnost menších bytů. Podpoříme domácí hospicovou péči. Upřednostníme podporu pobytových i terénních komunitních služeb před velkokapacitními ústavy. Zasadíme se o to, aby domy pro seniory byly dostupné pro místní obyvatele. Zmapujeme situaci okolo bytové nouze v kraji. Poskytneme podporu obcím, které na svém území řeší problémy s dostupností bydlení nebo komplexní problémy v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Podpoříme spolupráci mezi postiženými územími tak, aby se problémy pouze nepřesouvaly z obce do obce. Pomůžeme rozšířit síť bezplatných dluhových poraden. Prohloubíme spolupráci s neziskovými organizacemi, které významným způsobem pomáhají lidem v dluhové pasti. Zasadíme se i o zvýšení finanční gramotnosti. Budeme prosazovat vznik rodinných center, dětských skupin a zařízení pro rodiny s dětmi. Pomůžeme rodinám sladit práci a péči o děti.

Garant

Název Stav plnění

Sport a volný čas

Upřednostňujeme rovný přístup ke všem druhům sportů a volnočasových aktivit, jednotlivcům či skupinám různých výkonností. Dotace mají být určeny především projektům, které přinášejí benefity širokému spektru občanů, nikoliv jen komerčním sportovním klubům nebo vrcholovým sportovcům.

Název Stav plnění

Zdravotnictví

Posílíme zubní a lékařskou péči v přijatelné dojezdové vzdálenosti pro každého. Budeme podporovat programy pro získání většího počtu kvalitních lékařů, záchranářů a zdravotních sester ve vašem okrese. Ve spolupráci s Prahou budeme usilovat o vzájemnou koordinaci zdravotní péče. Zřídíme databázi domácích výrobců ochranných pomůcek a zajistíme distribuci zdravotnického materiálu pro lékaře, záchranáře, zdravotních sestry, pracovníky v sociálních službách, seniory a další ohrožené skupiny obyvatel. Zajistíme kvalitní krizové řízení kraje. Nedopustíme, aby se opakovaly chyby z období pandemie koronaviru. Zajistíme transparentní nákup moderní techniky a pracovních pomůcek pro záchranáře. Zajistíme systematickou a ekonomicky udržitelnou obměnu vozového parku. Zavedeme elektronickou dokumentaci. Budeme se zasazovat o vznik center porodní asistence v koordinaci se zdravotnickými zařízeními v kraji. Podpoříme práci komunitních porodních asistentek poskytujících předporodní a poporodní péči.

Název Stav plnění