Dotace pro město - Základní přehled

Dotace pro město - Základní přehled

Protože bychom rádi, aby se do správy města zapojovali aktivně i jeho řadoví občané, tento příspěvek bych chtěl prezentovat jako zjednodušenou příručku každému, kdo se ne zcela jistě orientuje v problematice čerpání dotací a celkové nabídce dotací, o které může město žádat.

V tomto příspěvku se nebudu zabývat tím, zda jsou dotace dobré nebo špatné - nebo jakým způsobem město Benešov doposud dotace čerpalo - ale pouze možnostmi, kde čerpat může. Je jich totiž dostatek!

Vyplatí se obci dotace?

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada. Obdržet dar je vždycky skvělé nebo ne? Dotace se městu vyplatí vždy, pokud je použita účelně s ohledem na hospodárnost a efektivitu. Žádat o dotaci na projekt, který není v souladu se záměry města, je přinejmenším plýtváním prostředků, které mohly být využity smysluplněji. O dotaci je možné zažádat z evropských, státních i jiných zdrojů (např. Nadace ČEZ). Žadatel, v tomto případě město, předkládá projekty do tzv. výzev, do kterých se žadatelé mohou hlásit v určitém časovém horizontu, a je na ně vždy alokována určitá část finančních prostředků. Při dotaci je vždy příslušným orgánem financována určitá procentuální část rozpočtu projektu, tzv. způsobilé výdaje (uznatelné náklady), tu zbývající musí zaplatit žadatel (město).

Příklad? Pokud město bude realizovat projekt za 100 mil. Kč a maximální výše dotace bude 85 % způsobilých výdajů, bude městu proplacena částka 85 mil. Kč a zbylých 15 mil. Kč zaplatí město ze svého rozpočtu.

Co je to ta udržitelnost?

Často slýchám povzdechy typu „do dotací se nám nechce, protože je tam ta udržitelnost“ nebo „kvůli té udržitelnosti na nás teď chodí kontroly, kdybychom věděli, že s tím bude tolik práce, tak bychom do toho nešli“.

Co ta udržitelnost vlastně je?

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce udržet výstupy a výsledky projektu v nezměněné podobě. Jinými slovy udržitelnost projektu znamená, že po nějakou dobu musí projekt sloužit účelu, na který byla dotace poskytnuta, i po ukončení realizace (po vybudování školky musí objekt sloužit jako školka). Výstupy projektu musí být tedy udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu 3 až 5 let ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nedodržení podmínek může být žadatel požádán o vrácení celé dotace, nebo její části.

Příklady možností čerpání dotací pro Benešov

Teď už k některým vybraným možnostem dotací, které by mohlo město využít.

1. Zdroje pitné vody

fontánka v Benešově

Program Zdroje pitné vody, který je součástí Národního programu Životní prostředí, je zaměřen na podporu aktivit, které vedou k zajištění průzkumů, navržení a realizaci technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů, a tím zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Možné aktivity města:

 • Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
 • Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva. Minimální výše podpory je stanovena na 100 tis. Kč, maximální na 3 mil. Kč. Výše podpory je max. 80 % způsobilých výdajů v závislosti na akutnosti nedostatku pitné vody řešené v rámci projektu.
Termíny výzvy
 • Spuštění výzvy: květen
 • Ukončení příjmu žádostí: 18. 12. 2020

2. Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Benešovká radnice

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva, která má za cíl snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Možné aktivity města:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Instalace solárních panelů
 • Instalaci solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

Maximální výše dotace je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. V případě aktivity realizace systémů využívajících odpadní teplo dosahuje max. výše podpory 70 %. Minimální dotace 100 tis. Kč (bez DPH), maximální výše dotace je do 50 mil. EUR (včetně DPH).

Termíny výzvy
 • Spuštění výzvy: březen
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019

3. Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Sladovka - Benešov

Jde o podporu zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Možné aktivity města:

 • zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch apod.
 • ošetření stromů a doplnění stávající výsadby
 • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků jako jezírek, mokřadů, drobných retenčních nádrží apod. Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %. Minimální dotace 250 tis. Kč (bez DPH), maximální výše dotace je 150 mil. Kč.
Termíny výzvy
 • Spuštění výzvy: červen
 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 11. 2018

4. Bezpečnost dopravy

Zničené chodníky v Benešově

Podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) lze využít na silnicích I., II. či III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz) ležících na trase, která musí být odsouhlasena v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin, a to prostřednictvím:

 • výstavby, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
 • výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek
 • výstavby, rekonstrukce nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce
 • nasvětlení přechodů pro chodce

Dále také prostřednictvím těchto aktivit na silnicích I., II. nebo III. třídy:

 • úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.)
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče)

Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální dotace 300 tis. Kč, maximální výše dotace je 20 mil. Kč.

5. Dotace na cyklostezky

Špatná realizace cyklostezky Benešově

Státní fond dopravní infrastruktury zveřejnil každoroční dotační výzvu na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro obce a města. Dotace je ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů akce, v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových uznatelných nákladů akce. Pro představu - v letech 2000-2014 bylo financováno 499 akcí v celkové výši 1,56 mld. Kč.

Termíny výzvy
 • Spuštění výzvy: červen 2018
 • Ukončení příjmu žádostí: 20. 11. 2018

Z dotačních možností jsou vybrané pouze ty, o které je k dnešnímu datu možné žádat. Jistě to nejsou veškeré varianty využitelných zdrojů dotací, z uvedených příkladů ale vidíte, že možností je dostatek.

Použité zdroje:

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu